Táborový řád

Táborový řád

1.            Dodržuj oddílový program a plň úkoly denní služby. Na jiné činnosti se vždy domluv s vedoucím.

2.            Bez svolení vedoucího se nevzdaluj z prostoru tábora a z programu oddílu.

3.            Stan, tábořiště a jeho okolí udržuj v čistotě, všechny odpadky uklízej na místa k tomu určená.

4.            Dbej na osobní čistotu a hygienu, zejména před jídlem a před spaním. Vždy používej záchod – I V NOCI!!!!

5.            Uloženou práci prováděj pečlivě a rychle, s nářadím zacházej šetrně a vrať je v pořádku na své místo.

         NEZAPOMEŇ NA BEZPEČNOST!!!!

6.            Koupání je dovoleno jen na určeném místě a POUZE S VEDOUCÍMI!!!

7.            Nevstupuj do cizího stanu či chatky bez dovolení jejich obyvatel. V době odpoledního klidu jsou návštěvy povoleny, ale pod podmínkou, že bude klídek a ticho. Po večerce již neopouštěj bydliště, maximálně, když budeš chtít na záchod. Aby ses vyhnul případné újmě na zdraví, neruš klid a spánek ostatních.

8.            V lese ani v táboře se nesmí používat zápalky, v táboře ani mimo něj se nekouří.

9.            Vstup do kuchyně je zakázán. K výdeji jídla se chodí s oddílem a jeho vedoucím nebo instruktorem. Jí se pouze v jídelně, jídlo se nesmí odnášet do stanu či chatky. Pamatuj na heslo, že hlad má velké oči, ber si vždy jen tolik, kolik sníš.

10.       Šetři vodou, k pití používej jen nápoje k tomu určené. Nádobí se myje u odpadové jámy. Vodu na mytí nalévá služba. Nemyj se v lavoru, ze kterého se nalívá voda na mytí!

11.       Šetři zařízení tábora, půjčené věci vracej.

12.       Jakýkoli úraz, velký nebo malý, jdi okamžitě ohlásit. Dbej na vlastní bezpečnost a chovej se ukázněně, abys těmto úrazům předešel.

13.       Radost rodičům i známým dělá každý dopis nebo pohled z tábora.

14.       Násilí ani nebezpečné věci na tábor nepatří (vyjímkou jsou pouze nože a pistolky, které se používají pouze na pokyn vedoucího a pod jeho dohledem)

15.       Tábor je organizovaná akce, na kterou nepatří intimní chování.

16.       Dávám tímto také výslovný souhlas, aby pořadatel tábora zpracoval osobní údaje uvedené v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníků, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

17.       Souhlasím s fotografováním v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti provozovatele tábora např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

18.       CHRAŇ A ŠETŘI PŘÍRODU!!!