Storno podmínky

Stornopodmínky Letního dětského tábora
pořádaného Víkend z.s., IČ: 27028364

(dále jen „Tábor“)

I. Úvod

Zákonný zástupce dítěte (dále jen „rodič“) uzavřel s Víkend z.s. (dále jen „provozovatel“) smlouvu o pobytu dítěte na táboře (dále jen „smlouva“); tyto stornopodmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. K uzavření smlouvy došlo okamžikem doručení „Přihlášky na tábor“ s vlastnoručním podpisem rodiče provozovateli nebo vyplněním elektronické přihlášky a zaplacením plné částky za pobyt rodičem nebo rodičem pověřeným prostředníkem (např.zaměstnavatel rodiče).

II. Závazek provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytnout dítěti pobyt na táboře v termínu označeném na přihlášce, a to za dodržení veškerých hygienických a jiných relevantních právních norem. S ohledem na situaci kolem COVID-19 se provozovatel zavazuje k 100% vrácení zaplacené částky, pokud bude vládním nařízením zakázáno pořádat tábory. Rozhodnuným termínem pro 100% navrácení částky je 15.den před začátkem tábora. V době kratší než 15.dní před táborem již provozovateli vznikají provozní náklady (např.stavění tábora). Pokud dojde ke zrušení tábora vládním nařízením v době 1 až 14 dní před začátkem tábora nebo během tábora, vrátí provozovatel rodiči částku poníženou o účelně vynaložené náklady.

III. Závazek rodiče

Rodič při přihlašování dítěte akceptuje táborový řád a stornopodmínky. Rodič se zavazuje zaplatit cenu pobytu dítěte na táboře v celkové výši uvedené na přihlášce do 5 dnů od obdržení fakturačních údajů ze strany provozovatele. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Rodič je povinen před nástupem na akci seznámit dítě způsobem přiměřeným k jeho věku s táborovým řádem. S ohledem na situaci COVID-19 se rodič zavazuje zajistit dítěti ochranné prostředky pro celou dobu tábora (např.roušky,očkování atd.)

IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče

Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu:

  • do 15.5. v roce konání tábora, na který je dítě přihlášeno. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči zaplacenou cenu pobytu sníženou o stornopoplatek 500 Kč.
  • do 15.6. v roce konání tábora, na který je dítě přihlášeno. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči zaplacenou cenu pobytu sníženou o stornopoplatek 1000 Kč.
  • Při pozdější podání výpovědi, tedy po 15.6., v průběhu tábora, jsme nuceni účtovat plnou cenu.
  • V případě výjimečných rodinných událostí, úrazu dítěte nebo nemoci znemožňující účast dítěte na táboře, může rodič požádat o navrácení denní stravovací jednotky za příslušný počet dní, kdy dítě nebude na táboře

V. Výpověď smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:

  • v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost přivést na tábor dítě zdravé, jeho zdravotní.stav doložit vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti a tzv. potvrzením o bezinfekčnosti. Další povinností je předat provozovateli kartičku zdravotního pojištění dítěte a je třeba informovat při nástupu do tábora o jakýchkoliv zvláštnostech či problémech děcka (psychické problémy, zdravotní, chování, apod.) V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta.
  • v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 14 dnů před začátkem tábora). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce.
  • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči denní stravovací jednotku za příslušný počet dní neúčasti na táboře.
  • z důvodu těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrací denní stravovací jednotku za příslušný počet dní neúčasti na táboře.
  • z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte nebo opakovaného nedodržování táborového řádu. Uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího tábora. V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel nic nevrací.
  • v případě přírodní katastrofy, živelní pohromy, epidemie. Pokud k tomuto dojde v průběhu tábora, vrátí provozovatel rodiči denní stravovací jednotku za příslušný počet dní neúčasti na táboře.

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu oznámeném hlavním vedoucím tábora.

Datum platnosti od: 1.1.2021 (v.0123)